Ukas leder: Langt igjen

RedaktørenHvert år utarbeider ukeavisa Kommunal Rapport et såkalt kommunebarometer, der alle landets kommuner sammenlignes på 116 sentrale nøkkeltall, hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database og annen offentlig statistikk. De 116 nøkkeltallene er ordnet i ulike aktivitetsområder, der de seks viktigste – grunnskole, pleie og omsorg, barnevern, barnehage, økonomi og korrigert inntekt – utgjør 70 prosent av vurderingsgrunnlaget.
Hensikten er å gi beslutningstakere, først og fremst kommunepolitikere, et lettfattelig og oversiktlig bilde av hvordan kommunen driver.

På den foreløpige utgaven av årets barometer havner Birkenes helt nede på 387. plass av landets 428 kommuner. Det er dårligst i Aust-Agder. På barnehagefeltet, der andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent førskolelærerutdanning er viktigste kriterium, havner kommunen farlig nær bunnen med en 398. plass. På grunnskole ligger vi noen få plasser høyere (374.). Her vektes snitt på de nasjonale prøver de siste fire årene tyngst. På barnevernsområdet (257. plass) står det bedre til, det samme i pleie og omsorgssektoren der Birkenes ligger på 177. plass på kommunebarometeret.

Ikke overraskende scorer Birkenes dårligst på økonomi, der netto driftsresultat, eksklusive premieavvik og momskompensasjon siste fire år, er det tyngstveiende kriteriet. Birkenes har bare tre kommuner bak seg på økonomitabellen. Best gjør kommunen det på sosialhjelp, der det er kun tre plasser opp til barometertoppen. Det viser at NAV-sjef Erling Aasen og hans medarbeidere gjør mye riktig og godt. Kommunen gjør det også godt på ”Korrigert inntekt”, som viser hva kommunen har av disponible inntekter når den har gitt et standard tjenestetilbud. 97. plassen kan tyde på at kommunen samlet sett gir et relativt godt tjenestetilbud ut fra rammebetingelsene.

Som ordfører Arild Windsland påpeker i denne ukas avis, er Kostra-tall kompliserte saker som ikke nødvendigvis gir et hundre prosent riktig bilde av tilbudet på de ulike aktivitets- og tjenesteområdene i kommunen. Samtidig er det viktig å huske på at Birkenes står midt oppe i sin tyngste snuoperasjon noensinne.
At Birkenes har falt 173 plasser på kommunebarometeret fra det ble publisert første gang i 2010 og fram til i dag, synes vi likevel er alarmerende. Det viser at Birkenes kommune fortsatt har en tøff jobb foran seg, og at rådmann Gro Anita Trøan og hennes medarbeidere trenger all den støtte de kan få fra politisk hold i kampen for å snu kommuneøkonomien og få på plass et robust og bærekraftig tjenestetilbud.